عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 20 آذر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/09/20


1d60e21960920.jpg

41471fc960920-1.jpg

315948f960920-2.jpg

55d0b2e960920-3.jpg

130dd84960920-4.jpg

5afc0b7960920-5.jpg

0d74dda960920-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش