عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بیمه البرز(البرز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/27


چارت هفتگی البرز و سناریوهای احتمالی:

 

6bd2ec0البرز.png

 

البرز در تکمیل موج x پس از یک اصلاح تقریبا طولانی هم اکنون در محدوده 100- 103 حمایت معتبری دارد. الگوی موج x میتواند 335 باشد یعنی در قالب فلت شکل گیرد و اصلاح ادامه دار شود یا از همین محدوده برگشت قیمتی را شاهد باشیم و در قالب یک مثلث x تکمیل گردد. 

 

با رعایت حد ضرر می توان سهم را بررسی نمود - مقاومت نزدیک: 150 لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش