عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/27


چارت هفتگی ثعمرا:

172a7f5ثعمرا.png

 

ثعمرا همراه با واگرایی مثبت مخفیی که هنوز تایید نشده است در صورت عدم شکست خط حمایت داخلی می تواند یک رشد موقت را تا محدوده 160- 165 و در صورت ادامه تقاضا سقف کانال تجربه نماید.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش