عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال افست‌ (چافست)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/09/28


در نمای هفتگی چافست بررسی شد:

پس تر این سهم در قیمت 400 تومان بررسی شد و رشد مطلوبی در بلند مدت از این سهم همراه با روندی صعودی شاهد بودیم:

7c9484dچافست.png

چافست دیتای خوبی برای شمارش ندارد ولی در یک سناریو می تواند موج 5 از 5 یک ایمپالس بلند مدت باشد. 

در این رشد با حد حمایت کف کانال که حدودا 1000 است می توان یک رشد تا 1400- 1600 برای سهم لحاظ نمود. 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش