عنـوان تحلیل : گزارش بازار سه شنبه 28 آذر ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/09/28


c01a7d5960928-1.jpg

1312ed5960928-2.jpg

6fa4850960928-3.jpg

bdc7fce960928-4.jpg

06549ac960928-6.jpg

6e70b67960928-5.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش