عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 29 آذرماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/09/29


58e6360960929-1.jpg

5765ff0960929-2.jpg

9a56d39960929-3.jpg

a01b294960929-4.jpg

c3ef521960929-5.jpg

a1bff2b960929-7.jpg

 

7ea4613960929-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش