عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شرکت باما(کاما) به روز رسانی شد

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/04


تحلیل تکنیکال کاما- به روز رسانی:

رشد مطلوب این سهم در قالب موج 5 را شاهد بودیم . مقاومت ها همراه با واگرایی منفی که مستعد شکل گیری است در شکل نشان داده شده است:

 

b9405e1کاما.png

اگر موج 5  از 5 موج صعودی این سهم ترمینال نباشد می توان به محدوده 10800 -11700 ریال و نهایتا سقف کانال 14000 دقت داشت. وضعیت بنیادی شرکت مطلوب است ولی این قیمت ها ریسک واگرایی منفی و موج 5 بودن را نیز باید در نظر داشت. 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش