عنـوان تحلیل : برآورد خالص ارزش دارایی شرکتهای صنعت پتروشیمی (پارسان، وغدیر، پترول، وپترو، تاپیکو، وصندوق، فارس)

حوزه تحلیل : سرمایه گذاری NAV


تاریخ انتشار : 1396/10/06


برآورد ارزش خالص دارایی های شرکتهای سرمایه گذاری پتروشیمی

0b350a7petro961006.jpg

توضیحات

1. در محاسبات از آخرین صورتهای مالی شرکتها استفاده شده است.

2. تاپیکو در مجمع عمومی فوق العاده خود در 29 شهریورماه افزایش سرمایه 3800 میلیارد تومانی از محل مطالبات و آورده نقدی داشته که این مقدار در حقوق صاحبان سهام صورتهای مالی  منتهی به مرداد ماه لحاظ نشده است بنابراین مبلغ افزایش سرمایه را به حقوق صاحبان سهام اضافه میکنیم.

3. فارس در مجمع عمومی عادی سالیانه خود در مهرماه 96 اقدام به تقسیم 40 تومان سود نقدی به ازای هر سهم نموده که این مقدار را از حقوق صاحبان سهام منتهی به شهریور ماه کسر میکنیم.

4. در ارزشگذاری پرتفوی غیر بورسی تاپیکو با توجه به اینکه عمده سهم پرتفوی غیر بورسی را ستاره خلیج فارس تشکیل می دهد و تاپیکو مالک 49 درصد از سهام این شرکت است باتوجه به ظرفیت شرکت و سود دهی در سالهای آینده و تنزیل جریانهای نقد حاصل از بهره برداری آن، ارزش روز آن 12 هزار میلیارد برآورد می گردد که سهم تاپیکو از این قسمت 6500 میلیارد تومان است.

 

**در صورتی که برای ستاره خلیج فارس ارزش افزوده ای در نظر نگیریم NAV تاپیکو 190 تومان به دست می آید و در حال حاضر سهام در محدوده 90 درصد NAV خود معامله میگردد.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش