عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 6 دی ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/10/06


f6b7594961006-1.jpg

df3b6cd961006-2.jpg

b51f920961006-3.jpg

0291d09961006-4.jpg

d90b2b4961006-5.jpg

8e7bed2961006-6.jpg

0375830961006-7.jpg

 

وحد سرمایه گذاری و آموزش