عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/11


چارت روزانه کپرور 

09e6167کپرور.png

 

یک مثلث انقباضی شکل گرفته و B میان مدت تکمیل شده است. در حال حاضر موج اول از C هستیم و ریز موج های موج C در حال تکمیل هستند. 

حد حمایت 550 و 520 را حد ضرر بگذارید.

 مقاومت های مسیر رشد : 650- 703 و  795 بلند مدت لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش