عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/13


چارت هفتگی:

 

d9a13caخفناورررر.png

یک محدوده حمایتی برای خفناور در تکمیل موج X می تواند حد حمایت 170 باشد که افزایش حجم تقاضا در این محدوده مهم است و سپس افزایش بهای سهم را در قالب A داشته باشیم. مقاومت 230-309-345 میان مدت و بلند مدت مد نظر باشد.  

در صورت شکست این محدوده باید منتظر  158-145 برای پایان اصلاح قیمتی میان مدت سهم بود.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش