عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توکاريل (توريل)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/17


چارت بلند مدت و روزانه سهم:

d665d6bتوریلللللل.png

 

واگرایی مثبت کوچکی در انتهای چارت داریم که نشان از برگشت روند برای کوتاه مدت و یک نوسان مثبت می باشد. 

حد حمایت سهم محدوده 173- 180 و مقاومت ها ب ترتیب: 225-250 و میان مدت 280-300 است. سهم سنگین است و رشد سهم کمی زمان بر می باشد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش