عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 17 دی ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/10/17


45566f4961017-1.jpg

b648558961016-5.jpg

494f3f7961016-1.jpg

be89794961016-3.jpg

6cabde1961016-4.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش