عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شاخص گروه انبوه سازی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/18


چارت روزانه شاخص نمادهای انبوه سازی در یک سناریو بررسی شد:

5448a9bانبوه سازیییی.png

 

شاهد اصلاح زمان بر شاخص انبوه سازی در قالب B بودیم . مادامی که کندل ها حمایت را نشکسته این تحلیل می تواند دارای اعتبارباشد.

واگرایی مثبت در کندل های اخیر و مک دی مشهود بوده و با رعایت این حد حمایت می توان میان مدت شروع یک روند صعودی را برای این گروه داشت. 

شکست سقف مثلث الگوی در نظر گرفته شده را تایید خواهد کرد. مقاومت های مهم در شکل تایپ شده است.

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش