عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 18 دی ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/10/18


4db857c961018.jpg

7f28636961018-2.jpg

69f19ea961018-3.jpg

fe0fb57961018-4.jpg

fd78ac5961018-5.jpg

855698e961018-6.jpg

d530ebe961018-7.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش