عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي فسا (فسا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/23


چارت روزانه فسا:

7500a79فسا.png

دیتای فسا برای تحلیل دقیق کافی نیست.

ولی به نظر می رسد یک حمایت در محدوده 60 تومان ساخته و میان مدت به 105تومان  - نهایتا130 تومان در مسیر رشد موج C نزدیک گردد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش