عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي پرديس (شپديس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/30


چارت پیشین این نماد:

88cc0baشپدیسس.jpgبه روز رسانی سهم و رشد عالی در میان مدت:

0b008d8شپدیسسسسسسسسسسسسسسسسسس.pngبرای این سهم که از کف حمایتی 500 موج صعودی را آغاز نموده محدوده 800- 850 بسیار مهم است .

به نظر می رسد شکست این محدوده برای سهم کمی زمان بر باشد ولی با توجه به وضعیت بنیادی مطلوب باید دید سقف های تاریخی قبل شکسته خواهد شد یا نه

در صورت شکست این محدوده 925-1030 مد نظر بلند مدت باشد. 

 

حمایت معتبر نزدیک: 710 تومان- 600