عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/03


چارت روزانه و بلند مدت فارس:

ccc3879فارس.png

 

در نمای بلند مدت مشاهده می نمایید یک کارکتیو ABC به اتمام رسیده و سپس فارس در حرکت ایمپالس 5 موجی اخیر موج  1و 2 را تکمیل نموده و در موج 3 صعودی خود است.

 به نظر می رسد با حد حمایت 550 تومان بتواند رشد خوبی داشته باشد. 630-700 دو مقاومت می باشد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش