عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 4 بهمن ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/11/04


245bef3961104-1.jpg

30398ab961104-2.jpg

887fd83961104-3.jpg

092b631961104-4.jpg

73a97e1961104-5.jpg

f13b36f961104-6.jpg

 

واحد سرمایه گذاری و آموزش