عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معادن‌ بافق‌ (كبافق)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/08


به روز رسانی کبافق در تایم روزانه:

f9a41f4کبافقققققققققققق.png

 

 

کبافق در تکمیل موج 5 صعودی هنوز معلوم نیست که ایمپالس است یا دیاگونال .

ولی به نظر میرسد روند صعودی موج 5 را میان مدت هنوز تکمیل نماید و مقاومت های مهم: 21500-24300 می باشد. حمایت ها: 1630-1420 لحاظ گردد. 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش