عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 9 بهمن ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/11/09


 

2c936ec961108-1.jpg

1e27560961108-2.jpg

92e5780961108-3.jpg

bd74b45961108-4.jpg

 

0cb6c36961109-2.jpg

1d81e13961109-1.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش