عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالايش نفت اصفهان (شپنا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/16


به روز رسانی- دید میان مدت به سهم

ccace42shpna.pngریزموجC: 4 از 3 ایمپالس شپنا (Aاز Y سناریوی ما)  در حال تکمیل است. از محدوده اشاره شده بادید میان مدت انتظار تقاضا در سهم را داریم.

موج 3 بزرگ هنوز اتمام نیافته است.

 

حمایت ها: 405-428 مقاومت ها سقف قبلی 500 و سقف کانال