عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مهركام‌پارس‌ (خمهر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/17


 

با رعایت حد ضرر کف کانال می توان خمهر را تحت نظر داشت:

اگر این سهم در آغاز موج 3 باشد میان مدت با رشد قیمتی به محدوده 200- 220 نزدیک خواهد شد. با دید 3 ماه تا 6 ماهه 

کف حمایتی 125 حد ضرر سهم محسوب شود.

4c1768fخمهر.png

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش