عنـوان تحلیل : گزارش بازار سه شنبه 17 بهمن ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/11/17


210e32e961117-1.jpg

7d6de6b961117-2.jpg

b9d53cb961117-3.jpg

f09dd1a961117-4.jpg

e1aad62961117-5.jpg

b8ceebd961117-6.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش