عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال آلومراد (فمراد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/18


چارت روزانه:

b253817فمراددددد.png

در تحلیل نماد فوق مشاهده میشود اگر در بلند مدت در حال تکمیل یک ABC کارکتیو باشیم:

به دو صورت میشود شمرد که نتایج محتمل به هم شبیه است: مانند تحلیل فوق موج صعودی 5 تایی C از(B)  آغاز شده و با رعایت حد حمایت قابل بررسی استو انتظار داشته باشیم در بازه چندین ماهه سهم به دو محدوده مقاومتی اشاره شده نزدیک شود.

در مورد دیگر موج (A) به صورت یک مثلث و سپس  (B) به صورت یک سه موجی تا پیک قیمتی قبل تکمیل شده باشد و اصلاح (C) به صورت اندینگ بعد از آن تمام شده باشد. و در نهایت موج صعودی جدید ایمپالس آغاز شود که الان در ریز موج اولیم.

به زبان ساده حمایت 270 حدودی حد ضرر باشد. مقاومت ها: 425- در صورت عبور از محدوده قبل 520 لحاظ گردد. 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش