عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) بر اساس عملکرد سه ماهه و پیش بینی سود سال 1397

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/11/18


برآورد خالص ارزش دارایی ها و سود هر سهم نماد پارسان در سال 1397

پرتفوی بورسی و پرتفوی غیر بورسی شرکت پارسان در جداول زیر نشان داده شده است. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت از آخرین گزارش ماهانه مربوط به 30 دی ماه 1396 استفاده شده است.

669712cparsan1181196.jpg

876c756parsan2181196.jpg

 

همانطور که مشاهده میکنید عمده ارزش خالص دارایی ها مربوط به پرتفوی بورسی شرکت است که بیش از  79 درصد دارایی ها را شامل می شود. در نمودار زیر ترکیب سهام پرتفوی بورسی شرکت نشان داده شده است.

b263939parsan3181196.jpg

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است شپدیس، زاگرس، شبندر و شبریز بیشترین سهم را در پرتفوی شرکت دارا می باشند.

c8e40b2parsan4181196.jpg

خالص ارزش دارایی ها به ازای هرسهم با استفاده از آخرین صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 30 آذر 96 و حقوق صاحبان سهام آن استفاده شده است.

لازم به ذکر است که پارسان در مجمع عمومی عادی سالیانه خود در تاریخ 20 دی ماه مبلغ 27 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرده است که این مقدار در حقوق صاحبان سهام صورتهای مالی منتهی به آذرماه منظور نشده است بنابراین برای محاسبات دقیقتر مبلغ تقسیمی را از حقوق صاحبان سهام کسر میکنیم.

صورت سود و زیان

fcf62c7parsan5181196.jpg

صورت سود و زیان پارسان در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می شود شرکت در سال مالی منتهی به شهریور 96 مبلغ 541 ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده است و پیش بینی امسال خود را با 31 درصد کاهش 375 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است. لازم به ذکر است که شرکت در سه ماهه منتهی به آذر 96 مبلغ 4 ریال زیان شناسایی کرده است.

12facebparsan6181196.jpg

86cb92dparsan7181196.jpg

در جدول بالا مفروضات شرکت برای سود حاصل از شرکتها نشان داده شده است با توجه به انتظار بهبود وضعیت شرکتهای پتروشیمی و پالایشی در سال جاری و انتظار تعدیل مثبت برآورد کارشناسی برای شرکتها در نظر گرفته شده است.

***با توجه به سودهای کارشناسی که از روند شرکتها در تقسیم سود برای تخمین درصد سود تقسیمی استفاده شده است می توان انتظار داشت سود هرسهم پارسان تا 58 تومان افزایش یابد. در صورتی که درصد تقسیمی سودها برابر با درصد تقسیمی که پارسان در بودجه خود لحاظ کرده باشد سود شرکت برای سال مالی 97 مبلغ 52 تومان می باشد.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش