عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپردیس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/25


تحلیل نموداری ثپردیس:

c534cc4ثپردیسسسسسسسس.png

 

پس از رسیدن به کف قیمتی اخیر در محدوده 978 ریال سهم روند کانالیزه شده صعودی را پیش گرفته است.

با رعایت حد حمایت 109 به عنوان یک حمایت نزدیک مقاومت های مسیر رشد سهم 138 و محدوده 150- 162 است. 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش