عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/29


چارت روزانه و یک سناریو:

f3f2ddaوساختتتت.png

 

وساخت با رعایت حد ضرر 200 به نظر میرسد هنوز پتانسیل سود آوری داشته باشد. در حال تکمیل Y از سناریوی شمارش ماست.

280-290 مهم می باشد.

 

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش