عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پلاسكوكار (پلاسك)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/08


تحلیل پیشین و برگشت قیمتی سهم از حمایت اشاره شده:

Image result for ‫پلاسک مینا یوسفی‬‎چون زمان X در سناریوی بالا طولانی شده است شمارش زیر به کارگرفته شد:

 

چارت روزانه به روز شده و یک سناریوی شمارش: 

123508bپلاسکککککککککککک.png

 

 

حرکت اخیر را ترکیبی دانستیم و اصول شمارش رعایت شده است. به نظر می رسد Y در قالب یک سه موجی زیگزاگ یا فلت شکل گیرد که در ادامه باید دید اصلاح روزهای اخیر تا کجاست .

حد حمایت را فعلا محدوده 88-90 در نظر داریم اگر زیگزاگ باشد از 91 بیشتر اصلاح نمیکند و اگر فلت باشد کف کانال را ممکن است تاچ نماید و سپس یک رشد خوب در قالب C از Y داشته باشیم. مقاومت ها مشخص است.

 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش