عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فنرسازي‌زر (خزر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/05


چارت روزانه

18621cbخزرررررر.png

 

خزر در کف حمایتی  . حد ضرر کف کانال رعایت شود. حدودا 78 تومان - دقت شود حجم معاملات در کف قیمتی باید افزایش یابد. 

کمریسک می باشد و در بازه میان مدت در حال تکمیل بازوی Y است. 

تارگت ها  سقف قبلی و محدوده فیبوی 100 فعلا مد نظر قرار گیرد که در شکل مشخص شده است.

 

مینا یوسفی

سرمایه گذاری و آموزش