عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد شرکتهای حوزه پرداخت الکترونیک در بهمن ماه 1396

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/12/09


 

بررسی عملکرد شرکتهای حوزه پرداخت الکترونیک در بهمن ماه 1396

 

آپ

a88deceapp.jpg

شرکت آسان پرداخت پرشین با نماد آپ گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به تحقق درآمد 346 میلیارد تومان انواع خدمات خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل درآمدشرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 3527 میلیارد تومان رسیده (معادل 90 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 389 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 2985 میلیارد تومان بوده است .

**بیشترین سهم از درآمد شرکت از محل فروش پین می باشد که طی یازده ماه توانسته 89 درصد از بودجه خود را پوشش دهد.

**بیشترین حاشیه سود شرکت از محل کارمزد تراکنش های شاپرک بوده که طی یازده ماه توانسته 94درصد از بودجه را پوشش دهد. لازم به ذکر است که به دلیل افزایش تعداد تراکنش ها در ماههای آخر سال انتظار افزایش درآمد بیش از بودجه دور از انتظار نخواهد بود.

 

رکیش

64369cfrekish.jpg

شرکت کارت اعتباری ایران کیش با نماد رکیش گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به تحقق درآمد 32 میلیارد تومان انواع خدمات خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل درآمد شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 334 میلیارد تومان رسیده (معادل 87 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 50 میلیارد تومان دیگر درآمد داشته باشد. لازم به توضیح است که کل درآمد شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 284 میلیارد تومان بوده است .

**عمده درآمد شرکت از محل تراکنشها و اجاره دستگاه کارتخوان بوده که طی یازده ماه 87 درصد بودجه محقق شده است با توجه به افزایش تعداد تراکنش ها در ماههای آخر سال تحقق بودجه دور از انتظار نخواهد بود.

 

پرداخت

8afa167pardakht.jpg

شرکت به پرداخت ملت با نماد پرداخت گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به تحقق درآمدی 115 میلیارد تومان انواع خدمات خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل درآمد شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1159 میلیارد تومان رسیده (معادل 93 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 88 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 456 میلیارد تومان بوده است .

**بیشترین سهم درآمدی شرکت مربوط به خدمات شارژ است که طی یازده ماه 98 درصد مبلغ پیش بینی شده پوشش داده شده است. با توجه به افزایش تراکنش ها در اسفند ماه افزایش درآمد شرکت بیش از مقدار بودجه دور از انتظار نخواهد بود.

 

رتاپ

cff9469retap.jpg

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به تحقق درآمد 62 میلیارد تومان انواع خدمات خود (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل درآمد شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 681 میلیارد تومان رسیده (معادل 88 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 92 میلیارد تومان دیگر خدمات داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ درآمد شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 501 میلیارد تومان بوده است .

**بیشترین سهم درآمدی شرکت مربوط به خدمات شارژ است که طی یازده ماه 93 درصد مبلغ پیش بینی شده پوشش داده شده است. با توجه به افزایش تراکنش ها در اسفند ماه تحقق بودجه شرکت از انتظار نخواهد بود.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش