عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد بهمن ماه شرکتهای روانکار

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/12/12


بررسی عملکرد بهمن ماه شرکتهای روانکار

شنفت

مبلغ فروش

شرکت نفت پارس با نماد شنفت گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 75 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 728 میلیارد تومان رسیده (معادل 94 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 47 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 673 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 775 میلیارد تومان می باشد.

50ed133shenaft1.jpg

84398dfshenaft2.jpg

 

**نرخ فروش انواع روانکار در نمودار زیر نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود نرخ فروش در بهمن ماه 13 درصد رشد داشته است.

f6460besheranol3.jpg

            شرانل

            مبلغ فروش

شرکت نفت ایرانول با نماد شرانل گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 131 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1145 میلیارد تومان رسیده (معادل 87 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 177 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 1075 میلیارد تومان بوده است .

c797e2dsheranol1.jpg

f5e835bsheranol2.jpg

**نرخ فروش انواع روانکار در نمودار زیر نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود نرخ فروش در بهمن ماه 16 درصد رشد داشته است.

f6460besheranol3.jpg

شبهرن

مبلغ فروش

شرکت نفت بهران با نماد شبهرن گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 156 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1430 میلیارد تومان رسیده (معادل 87 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 208 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 1422 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 1638 میلیارد تومان می باشد.

1218f5dshebahren1.jpg

b949c2bshebahren2.jpg

**نرخ فروش انواع روانکار در بهمن ماه 24 درصد کاهش داشته که علت کاهش نرخ ميانگين در گروه روانکارها، تغيير و جابجايي فروش در اين گروه از محصولات مي باشد.

1f68ab5shebahren3.jpg

شسپا

مبلغ فروش

شسپا گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 120 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 7 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1551 میلیارد تومان رسیده (معادل 87 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 222 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 1251 میلیارد تومان بوده است .

1af256bshespa1.jpg

a2f7a72shespa2.jpg                                                                                              

**نرخ فروش انواع روانکار در نمودار زیر نشان داده شده است همانطور که مشاهده می کنید در بهمن ماه نرخ فروش افزایش 5 درصدی داشته است.

 

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش