عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد بهمن ماه شرکت های پتروشیمی اوره ساز

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/12/12


گزارش عملکرد بهمن ماه شپدیس

شپدیس گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 136 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 6 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

 

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 958 میلیارد تومان رسیده (معادل 41 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 1377 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.

 

در بهمن ماه 32992 هزار تن را صادر نموده و نرخ فروش اوره صادراتی تقریبا بدون تغییر نسبت به ماه قبل 10253 هزار ریال به ازا هر تن بوده است.

 

804d5821.jpg

 

832347c2.jpg

 

657e7963.jpg

گزارش عملکرد بهمن ماه خراسان

خراسان گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 52 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

 

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 504 میلیارد تومان رسیده (معادل 99 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 3 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 434 میلیارد تومان بوده است .

 

خراسان 507 هزار تن فروش اوره پیش بینی کرده است که تا کنون 94 درصد از آن را به فروش رسانده است. مجموع مقدار تولید اوره تا پایان بهمن ماه 558 هزار تن می باشد. نرخ فروش اوره در بهمن ماه نسبت به ماه قبل 9 درصد افزایش داشته است.

60f01054.jpg

 

6c036935.jpg

2d0685b6.jpg

 

گزارش عملکرد بهمن ماه شیراز

 

شیراز گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 65 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 4 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

 

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1412 میلیارد تومان رسیده (معادل 86 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 231 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 61 میلیارد تومان بوده است .

 

میزان پوشش بودجه ریالی در دی ماه 16 درصد بوده ولی در بهمن ماه شرکت عملکرد ضعیفی داشته است و 4 درصد از مبلغ فروش را پوشش داده است. مجوع فروش در دی ماه 271 هزار تن بوده و در بهمن ماه به 80 هزار تن کاهش یافته است.

 

در بهمن ماه 7288 تن فروش اوره صادراتی بوده و نرخ فروش اوره صادراتی در بهمن ماه رشد 19 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است.

 

               8cbccb413.jpg

d67c94514.jpg

233637915.jpg

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش