عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد بهمن ماه شرکت های پتروشیمی متانول ساز

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/12/12


گزارش عملکرد بهمن ماه زاگرس

شرکت زاگرس با نماد زاگرس گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 305 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 7 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

 

مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 3811 میلیارد تومان رسیده (معادل 89 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 494 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 3192 میلیارد تومان بوده است .

 

زاگرس تا کنون 2862 هزار تن متانول را تولید نموده و 2753 هزار تن را به فروش رسانده است که معادل 89 درصد از مقدار بودجه می باشد. نرخ فروش در بهمن ماه رشد 4 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است.

8d66af27.jpg

bb76d368.jpg

fe42eaf9.jpg

 

گزارش عملکرد بهمن ماه شفن

شفن گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 116 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

 

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1105 میلیارد تومان رسیده (معادل 98 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 20 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 922 میلیارد تومان بوده است .

 

شفن تا کنون 799 هزار تن متانول تولید نموده و 743 هزار تن را به فروش رسانده است که معادل 86 درصد از مقدار فروش بودجه می باشد. نرخ فروش متانول در بهمن ماه با کاهش 9 درصدی به 15823 هزار ریال به ازا هر تن رسیده است.  

a6c67c410.jpg

f19360011.jpg

72019cd12.jpg

 

گزارش عملکرد بهمن ماه شخارک

شخارک گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 138 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

 

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1500 میلیارد تومان رسیده (معادل 97 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 41 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 1137 میلیارد تومان بوده است .

 

نرخ فروش هر تن متانول در بهمن ماه با کاهش 4 درصدی نسبت به ماه قبل به 18043 هزار ریال رسیده است.  

 

c6c123816.jpg

 

9ecfe4917.jpg

a53e54218.jpg

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش