عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد شرکت های تولیدکننده کنسانتره و شمش روی

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/12/13


عملکرد بهمن ماه فاسمین

فاسمین گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 22 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 5 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

 

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 427 میلیارد تومان رسیده (معادل 99 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 2 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 299 میلیارد تومان بوده است .

 

مقدار فروش شمش روی در بودجه 33 هزار تن بوده است که تا کنون 93 درصد از آن را پوشش داده است. نرخ فروش شمش روی در بهمن ماه با افزایش 9 درصدی نسبت به ماه قبل به 161989 هزار ریال به ازا هر تن رسید. مقدار فروش کنسانتره سرب از ابتدای سال تا کنون 5103 تن بوده و معادل 51 درصد از بودجه می باشد.

5d353c02.jpg

 

838e7351.jpg

عملکرد بهمن ماه فرآور

 

فرآور گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 4 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 5 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

 

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 73 میلیارد تومان رسیده (معادل 81 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 18 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 68 میلیارد تومان بوده است .

نرخ فروش در بهمن ماه رشد 11 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است و به 160375 هزار ریال به ازا هر تن رسیده است.

d401ca13.jpg

c55677b4.jpg

a643eb15.jpg

 

عملکرد بهمن ماه کیمیا

کیمیا گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 8 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 9 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

 

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 83 میلیارد تومان رسیده (معادل 94 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 5 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.

 

کیمیا از ابتدای سال تا کنون توانسته 55991 تن کنسانتره روی اکسیده تولید نماید و 51224 تن را به فروش برساند. نرخ فروش هر تن کنسانتره روی اکسیده در بهمن ماه افزایش 58 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است.

df712fb6.jpg

7a49d707.jpg

21245b38.jpg

عملکرد بهمن ماه فزرین

فزرین اصلاحیه گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 11 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 12 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

 

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 84 میلیارد تومان رسیده (معادل 91 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 8 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.

نرخ فروش کنسانتره روی اکسیده در بهمن ماه 10832 هزار ریال می باشد.

d57dee4ذ2.jpg

779bde2ذ3.jpg

471843d15.jpg

عملکرد بهمن ماه کبافق

شرکت معادن بافق گزارش عملکرد بهمن ماه خود را منتشر نمود. این شرکت در بهمن ماه همانند ماه قبل تنها به تولید پرداخته است و فروشی نداشته است. در این ماه 1527 تن کنسانتره روی و 125 تن کنسانتره سرب را تولید نموده است.

مجموع تولید کنسانتره روی تا کنون 17550 تن بوده و پیش بینی شرکت برای سال جاری تولید 20493 تن می باشد. مجموع فروش تا کنون 11642 تن کنسانتره روی بوده که معادل 58 درصد از مقدار بودجه می باشد. مجموع فروش کنسانتره سرب تا پایان بهمن ماه 1566 تن و به میزان 61 درصد از مقدار بودجه می باشد.

 

مجموع کل فروش تا کنون 53 میلیارد تومان بوده (معادل 62 درصد از بودجه) و شرکت برای محقق ساختن بودجه باید تا پایان سال مالی 32 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.

dd02982ن1.jpg

5fb4ee1ن2.jpg

771ff1bن3.jpg

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش