عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال چرخشگر (خچرخش)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/13


چارت روزانه

9d4d8b1خچرخش.png

 

خچرخش با حد ضرر 160- 155

می تواند با اتمام سی از Y یک روند صعودی چند ماهه را همراه با فراز و فرودهایی همراه داشته باشد و به سقف کانال نزدیک گردد.

محدوده 215- 230 مقاومت میانه راه می باشد. سقف قبلی 280 حدودی. 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش