عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد 11 ماهه شرکتهای فعال در صنعت فلزات اساسی(ذوب، فولاد، فخوز، فخاس،فملی،فباهنر، ارفع، کاوه)

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/12/13


فولاد

 • شرکت فولاد مبارکه با نماد #فولاد گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 1595 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 14068 میلیارد تومان رسیده (معادل 97 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 367 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. 
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 10108 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 14435 میلیارد تومان می باشد.
 • شرکت در بهمن ماه مقدار و مبلغ فروش خود را 15 درصد افزایش داده است. 
 • نرخ های فروش شرکت هم با رشد اندکی همراه بوده اند. در کل شرکت در بهمن ماه عملکر خوبی داشته است.

899ebccفولاد1.jpg

a0bb5f6فولاد2.jpg

840db29فولاد3.jpg

 

فخوز

 • شرکت فولاد خوزستان با نماد #فخوز گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 862 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 14 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 6295 میلیارد تومان رسیده (معادل 99 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 55 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. 
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 4807 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 6350 میلیارد تومان می باشد.
 • مبلغ فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته با 22 درصد رشد همراه بوده است. همچنین نرخ فروش اسلب و بلوم به ترتیب با رشد 10 و 6 درصدی همراه بوده اند.

cdd0524فخوز1.jpg

c16067cفخوز2.jpg

70ebe5cفخوز3.jpg

 

ذوب

 • شرکت ذوب آهن با نماد #ذوب گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 464 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 3715 میلیارد تومان رسیده (معادل 88 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 491 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 •  لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 3337 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت   برای کل سال مالی 96، مبلغ 4206 میلیارد تومان می باشد.
 • مبلغ فروش شرکت در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته با رشد 14 درصدی همراه بوده است. نرخ فروش تیرآهن نیز نسبت به دی ماه با رشد 3 درصدی همراه بوده است.

eb85347ذوب1.jpg

e42f1b1ذوب2.jpg

1e3a14fذوب3.jpg

 

فخاس

 • شرکت فولاد خراسان با نماد #فخاس گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 181 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1588 میلیارد تومان رسیده (معادل 96 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 63 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 1030 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 1651 میلیارد تومان می باشد.

b5a42b9فخاس1.jpg

e6bdda8فخاس2.jpg

01f320cفخاس3.jpg

 

فباهنر

 

 • شرکت مس شهید باهنر با نماد #فباهنر گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 67 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 10 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 554 میلیارد تومان رسیده (معادل 86 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 87 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. 
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 551 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 641 میلیارد تومان می باشد.
 • شرکت در بهمن ماه از منظر مقداری با رشد 18 درصدی فروش همراه بوده است. از نظر مبلغی نیز با رشد 8 درصدی مبلغ فروش همراه بوده است. 

35cc723فباهنر1.jpg

36087adفباهنر2.jpg

2d7c815فباهنر3.jpg

فملی

 • شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد #فملی گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 898 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 7119 میلیارد تومان رسیده (معادل 90 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 824 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. 
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 7006 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 7943 میلیارد تومان می باشد.

 

7c0a299فملی1.jpg

c55e08cفملی2.jpg

ad883fbفملی3.jpg

کاوه

مبلغ فروش

شرکت فولاد کاوه کیش با نماد کاوه گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 197 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 12 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1514 میلیارد تومان رسیده (معادل 91 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 154 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 891 میلیارد تومان بوده است .

833228dkave1.jpg

793e40akave2.jpg

نرخ فروش محصولات اصلی شرکت در نمودار زیر نشان داده شده است همانطور که مشاهده می کنید نرخ بیلت صادراتی که بیشترین سهم در مبلغ فروش شرکت را دارد در بهمن ماه افزایش پیدا کرده است.

0aec993kave3.jpg

 

ارفع

مبلغ فروش

شرکت فولاد ارفع با نمادارفع گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 131 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1106 میلیارد تومان رسیده (معادل 89 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 134 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 902 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 1239 میلیارد تومان می باشد.

9b785f5arfa1.jpg                                                                                                                                                 

c3aca68arfa2.jpg

نرخ فروش محصول شرکت در نمودار زیر نشان داده شده است همانطور که مشاهده می کنید در بهمن ماه نرخ فروش افزایش 13 درصدی داشته است.

3b22b68arfa3.jpg

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش