عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 13 اسفند ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/12/13


7307e24961213-1.jpg

3b020a7961213-2.jpg

de1064e961213-3.jpg

cd154c4961213-4.jpg

a3437f5961213-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش