عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد هرمز(هرمز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/16


چارت با دیتای روزانه:

8f98fbdهرمزززززز.png

 

حد ضرر هرمز را باید شکست کف کانال در این سناریو لحاظ نمود و با رعایت این محدوده حمایتی شاید مثلثی در قالب فوق در حال شکل گیری باشد. 

مقاومت جدی مسیر تکمیل D در آینده 235 لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری  آموزش