عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکالتوسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/02


چارت روزانه وبشهر- به روز رسانی:

309a101وبشهررررررر.png

وبشهر را پیش تر در قیمت 127 بررسی نمودیم و عرض کردم که در محدوده حمایتی است و قابلیت رشد تقاضا در سهم میرود.

 

مشاهده میشود در یک سناریوی شمارش می تواند در ادامه رشد اولین مقاومت مهم 230 - 250 را پیش رو داشته باشد. این رشد در تکمیل موج 5 از C بزرگ می باشد.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش