عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/09


تحلیل قبل این نماد:

3bfa056خوسازززززززززززز.png

 

تحقق یک سناریو و به روز رسانی:

ac79af4خوساززززز.png

 

مشاهده میشود همچنان  5 موجی پیشین در قالبA از یک کارکشن احتمالی در حال تکمیل است و موج 4 از آن هستیم. با فرض اتمام 4 در محدوده اشاره شده 210-225 ،  انتظار یک رشد موقت در قالب 5 از 5 میرود. مقاومت مهم 300 295 تلقی گردد. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش