عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 6 شهریور ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/06


31dc362960606-7.jpg

e0dc343960606-1.jpg

34f54f7960606-2.jpg

46c66ce960606-3.jpg

9fec7ed960606-4.jpg

604e81e960606-6.jpg

95810a1960606-5.jpg

گروه سرمایه گذاری و آموزش