عنـوان تحلیل : گزارش بازار چهارشنبه 8 شهریور ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/08


f6c0e5d960608-7.jpg

00d96da960607-1.jpg

3bb712c960608-2.jpg

719c0a6960608-3.jpg

8d747d9960608-4.jpg

5e1cd04960608-6.jpg

f351320960608-5.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش