عنـوان تحلیل : گزارش بازار یکشنبه 12 شهریور ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/12


5f4e46e961.jpg

e82225c962.jpg

7278b87963.jpg

ba9d8af964.jpg

4796d22965.jpg

d3bdded966.jpg

واحد سرمایه گذاری و آموزش