عنـوان تحلیل : برآورد خالص ارزش دارایی های صنعت معدنی (وامید، کروی، ومعادن، وسپه)

حوزه تحلیل : سرمایه گذاری NAV


تاریخ انتشار : 1396/06/15


برآورد ارزش خالص دارایی های شرکتهای معدنی

7723af7madani960615.jpg

توضیحات

1. در محاسبات تمامی سهام از آخرین گزارش فعالیت ماهانه و آخرین صورتهای مالی ارائه شده شرکتها استفاده شده است.

2. در ارزشگذاری پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات به غیر از شرکت کک طبس که ارزش آن  با استفاده از eps اعلام شده برآورد شده است برای باقی شرکتها بهای تمام شده مبنای ارزشگذاری قرار گرفته است.

3. در ارزشگذاری پرتفوی غیر بورسی شرکت توسعه معادن روی از eps  برآوردی شرکت های سرمایه گذاری اندیشه محوران، بازرگانی توسعه روی زنگان و مهندسی و تحقیقاتی فلزات برای  ارزشگذاری استفاده شده است در حالیکه برای باقی شرکتها بهای تمام شده مبنای ارزشگذاری قرار گرفته است.

4. در ارزشگذاری پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری امید، ازNAV شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید برای برآورد ارزش شرکت استفاده شده است.  ارزش گذاری سرمایه گذاری ساختمان بر اساس بهای تمام شده بوده و از  EPS اعلامی دیگر شرکتها برای برآورد ارزش استفاده شده است.

5. شرکت سرمایه گذاری در گزارش هیئت مدیره سال 94 خود اعلام کرده که شش دانگ زمین از اراضی قریه کلارک واقع در لواسان با کاربری باغ مسکونی به مساحت 46.590 مترمربع در مالکیت شرکت است . با توجه به بهای تمام شده 21 میلیارد تومانی این زمینها برای شرکت، بهای تمام شده هر متر مربع آن در حدود 500 هزارتومان به دست می آید با توجه به چندین برابر بودن حال حاضر قیمتها در آن منطقه درصورت فروش آنها ارزش افزوده زیادی نصیب شرکت میگردد. ارزش خالص دارایی های محاسبه شده در بالا بدون در نظر گرفتن این زمینهاست و در صورتیکه زمینها را در نظر بگیریم با افزایش هر 500 هزار تومان در قیمت هر مترمربع 4 تومان به ارزش خالص دارایی های شرکت اضافه میگردد.

6. نماد ومعادن افزایش سرمایه به مبلغ 3.055.230 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی داشته که در آخرین صورتهای مالی شرکت اعمال نشده و این مقدار به حقوق صاحبان سهام اضافه می گردد. همچنین شرکت در مجمع 31 تیرماه مبلغ 50 ریال به ازای هر سهم تقسیم کرده که این مقدار از حقوق صاحبان سهام صورتهای مالی خرداد ماه کسر میگردد.

7. وامید نیز در مجمع 31 اردیبهشت ماه مبلغ 266 ریال به ازای هر سهم تقسیم کرده که این مبلغ از صورتهای مالی منتهی به 31 فروردین کسر میگردد.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش