عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال قند قزوین(قزوین)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/19


چارت روزانه

0ffa29eقزوین2.png

 

قزوین از محدوده کنونی با رعایت حد ضرر محدوده زرد رنگ می تواند مناسب برای نوسان گیری کوتاه مدتی تلقی گردد. چرا که کل حرکت اخیر سهم را یک سیکل WXY در نظر داریم که در حال تکمیل موج A از Y هستیم.

اولین مقاومت سقف قبل در نظر گرفته شود.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش