عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشیمی زاگرس-(زاگرس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/25


چارت قبلی

c073a25زاگرس 1.jpg

 

چارت به روز رسانی شده:

094ba24زاگرسسسس.png

 

مشاهده میشود در سناریو پیش بینی شده کل روند حرکتی مشاهده شده را یک ABC در نظر گرفتیم. سهم پس از تکمیل یک موج ترکیبی WXY در قالب B در حال تکمیل موج C می باشد که در 5 موج در حال تکمیل و شکل گیری است. موج آخر هستیم و می توان انتظار داشت محدوده مقاومتی مهم 26600 تلقی گردد. در صورت لمس این مقاومت سهم به روز رسانی میشود روند را در این موج صعودی دنبال می نماییم. دید به سهم میان مدتی است.

1850- 1900 که شکسته شده محدوده حمایتی سهم میشود.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش