عنـوان تحلیل : گزارش بازار دوشنبه 27 شهریور ماه

حوزه تحلیل : گزارش روزانه تالار بورس


تاریخ انتشار : 1396/06/27


dea362a960627-1.jpg

d89fd52960627-2.jpg

87d81f1960627-3.jpg

3a38333960627-4.jpg

63a2ef2960627-5.jpg

1963dd6960627-7.jpg

52c57cd960627-6.jpg

گروه سرمایه گذاری و آموزش