عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایش نفت تهران(شتران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/28


چارت روزانه

c31f513شترانننن.png

همان گونه که مشاهده میشود از کف حمایتی اشاره شده سهم با افزایش تقاضا رو به رو شده و تا کنون بازدهی بیش از 40 درصد در کوتاه مدت همراه شده است. قیمت فعلی سهم 320 است و همچنان نسبت های خرید به فروش مناسب ارزیابی میشود.

به نظر میرسد در تکمیل موج c بزرگ این روند رشد با فراز و فرود هایی تا ماه های آتی ادامه دار باشد. مقاومت جدی سهم سقف کانال است. به روز رسانی میشود.

 

 

مینایوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزشش