عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایش نفت تبریز(شبریز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/28


چارت روزانه

919eb5bشبریززززززززز.png

به نظر میرسد در تکمیل موج سی با شکست سقف مثلث میان مدت، پس از چند روز نیاز به پولبک و اصلاح مناسب برای ادامه رشد داشته باشد. ولی از نظر من میانمدت جای رشد دارد و تا زمانی که به سقف شکسته شده نفوذ نکند نمودار سهم خوب است. با توجه به مستعد اگرایی منفی بودن شاید در روزهای اتی سهم نیازمند پولبک به سقف شکسته شده شود و اصلاح داشته باشیم .  570  حمایت نزدیک معتبر سهم  و 700-630 مقاومت نزدیک پیش روی سهم است که فعلا باید مد نظر باشد. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش